• Posted
 • Pročitano 3340 puta

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Ploča je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine.Gradsko vijeće Grada Ploča ima 17 članova.

 

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi opće akte i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju Proračuna i godišnji obračun,
 • donosi program javnih potreba Grada, 
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika, 
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
 • bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili           Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravih tijela,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanju u skladu s zakonom,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o davanju koncesija,
 • odlučuje o sastavu skupštine trgovačkog društva u kojem Grad ima 100% udjel odnosno dionice i određuje predstavnika Grada u skupštini trgovačkog društva u kojem Grad nema 100% udjel odnosno dionice,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkom društvu ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije utvrđeno,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Ploča i raspolaganju ostalom imovinom Grada Ploča u skladu s zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • daje prethodnu suglasnost na statut ustanove u vlasništvu Grada,ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o kriterijima ,načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja,
 • donosi odluku o dodjeli javnih priznanja,
 • donosi odluku o promjeni granica Grada,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje  pravnih osobama u većinskom  vlasništvu Grada i ustanova kojih je osnivač Grad,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.
(1 Glasaj)