• Posted
  • Pročitano 21856 puta

Gradonačelnik Grada Ploča

GRADONAČELNIK

U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik:

- zastupa Grad,
- priprema i predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,
- izvršava ili osigurava izvršavanja općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog Proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu s zakonom, Statutom Grada i općim aktima Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Ploča u skladu sa zakonom, ovim statutom  i posebnim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Grada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela, te obavlja nadzor nad radom upravnih tijela i daje im upute za rad,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornih planova,
- usmjerava djelovanje i obavlja nadzor zakonitosti rada tijela mjesnih odbora,
- daje punomoć za zastupanje Grada u pojedinim stvarima,
- daje mišljenje Gradskom vijeću o prijedlozima drugih ovlaštenih predlagatelja,
- provodi odluke Gradskog vijeća i odgovoran je Vijeću za njihovo provođenje,
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, Statutom ili drugim općim aktima,
- imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Grad Ploče osnivač, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.


GRADONAČELNIK
Mišo Krstičević
Tel. (020) 679-828
Fax. (020) 679-119

ZAMJENICI GRADONČELNIKA

Gradonačelnik ima dva zamjenika.
Gradonačelnik  može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika

Zamjenici gradonačelnika
Ivan Marević
Zoran Majstrović
Tel. (020) 414-482
Fax. (020) 679-119

(12 glasova)

Grad Ploče

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima ...

Pročitajte više

Pravo na pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15 ) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti...

Pročitajte više

Preuzmite godišnja izvješća i obrasce zahtjeva za pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN broj 103/3, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst)...

Pročitajte više